תקנון מדיניות הפרטיות באתר ובדפי אינטרנט המפורסמים  ע"י דיקלה מור ו/או עסקים טי.וי.

דיקלה מור ואתר עסקים טי.וי. (להלן דיקלה מור ו/או עסקים טי.וי.) מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלהם ובדפי אינטרנט שונים המפורסמים על ידם. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ובדפי האינטרנט השונים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת דיקלה מור במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר ובדפי האינטרנט השונים.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר עסקים טי.וי. טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ודיקלה מור תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך, לדוגמה, בעת רכישת מוצר בתשלום תתבקש למסור, בין היתר, את פרטי כרטיס האשראי שלך.

הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך אתר עסקים טי.וי. ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם דיקלה מור ו/או עסקים טי.וי. ושותפים עסקיים שלה. על אף האמור, תוכל להסיר את עצמך מהפרסום או להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של דיקלה מור ו/או עסקים טי.וי. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. דיקלה מור תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר עסקים טי.וי, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר – כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את עסקים טי.וי. לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  • לצורך צריכה ו/או רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
  • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי

דיקלה מור לא תעביר ו/או תציג לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרים שבהם מידע אודותיך כאמור, מפורסם על ידך ביוזמתך כפרטי התקשרות עימך .
  • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפים עסקיים ושותפי תוכן של דיקלה מור, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לדיקלה מור ולצד שלישי המוצגות באתר עסקים טי.וי.. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר עסקים טי.וי., את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה דיקלה מור רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
  • אם יתקבל בידי דיקלה מור צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין דיקלה מור;
  • בכל מקרה שדיקלה מור תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

• אם דיקלה מור ו/או עסקים טי.וי. תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד או לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד או גוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Web beacons and Cookies

האתר משתמש ו/או ישתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מהאתר או ממימשקי הפרסום עמם קשור האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בדפים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות עסקים טי.וי. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. 

בנוסף, אם המידע שנאסף באתר עסקים טי.וי. משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. דיקלה מור תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שינויים במדיניות הפרטיות

דיקלה מור ו/או כל מי שיבוא במקומה רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.